En viktig del av bærekraftarbeidet er å redusere klimagassutslipp. Vi må sørge for at utviklingen av Lilleakerbyen reduserer utslippene innen energibruk, materialbruk og transport, som er de viktigste utslippsfaktorene i en by. 

Vi skal gå foran innen ombruk av materialer og designe bygg som er varige og fleksible. Når vi skal bruke nye materialer, skal disse ha lavt klimagassavtrykk og lavt behov for vedlikehold. 

Vi skal gjøre det enkelt for beboere, besøkende og leietakere å kutte egne utslipp. 

Det skal være enkelt å reise klimavennlig til/fra Lilleakerbyen og gateplan skal være reservert for myke trafikanter. Vi skal ta ansvar for å både effektivisere og redusere utslipp fra varetransport og avfallshåndtering. 

Byggene skal ha lavt energibehov, og vi skal produsere mest mulig av energien vi trenger lokalt. 

Våre mål:

4.1 Betraktelig redusere klimagassutslipp fra bygg og uteareal, og som et minimum ligge under kurven for hva som må til for å nå Paris-målene.

4.2 Bygge fleksible bygg som har lave utslipp i drift

4.3 Redusere utslipp fra transport med minst 50%

4.4 Tilby kontorer og boliger der det er lett å gjøre klimavennlige valg

4.5 Lilleakerbyen skal være energipositiv i drift (termisk energi), og energisystemet skal være effektivt og smart, og basert på fornybare energikilder

Bærekraftstrategi 5: Samarbeid og nysgjerrighet

For å oppnå målet om at Lilleakerbyen skal være et foregangsprosjekt, trengs det vilje og evne til å teste og utvikle nye løsninger. Da må vi samarbeide med kompetente aktører, og bygge gode team.

Bærekraftstrategi 5