FAQ

Hva gjør dere for å forbedre situasjonen rundt trikken på Lilleaker?

Trikken og overgangen er Sporveien sitt ansvar, men vi har foreslått en løsning for Sporveien som innebærer en bomfri overgang og omlegging av hele situasjonen rundt trikken.

Vi mener dette vil redusere køer og skape en mer oversiktlig situasjon på Lilleaker. 

Hvorfor kan ikke trikken legges i kulvert under bakken?

For å få til det, må trikkelinjen flyttes ned i terrenget over en ganske lang strekning, og da vil den kollidere med Granfosstunnelen.

Skal CC Vest rives?

CC Vest skal i praksis flytte et par hundre meter lenger sør. Senteret vil gjenoppstå i en mer åpen form som vil bidra til å knytte funksjoner for effektiv hverdagshandel sammen med yrende gateliv, kaféer, restauranter, kultur- og opplevelsestilbud. Det vil bli like enkelt å parkere og handle.

Blir det ikke mulig å handle innendørs i fremtiden?

Planene for det nye handelstilbudet er fortsatt under utarbeidelse, men det vil høyst sannsynlig være et bredt handelstilbud også inne.

Hvordan skal Lysakerelva ivaretas?

Elva og naturen rundt er en fantastisk ressurs som skal bevare sine kvaliteter gjennom en ansvarlig balanse mellom naturvern og rekreasjon. Dette ivaretas av Naturrestaurering som er et fagmiljø med utspring fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU).

Hva er Trehusrekka?

Trehusrekka er et område som skal utvikles rundt Lilleakerveien 2, inntil Lysakerelva. Her vil det bli flere kaféer og restauranter, kultur- og aktivitetstilbud for både store og små.

Hvorfor ser planene så ferdige ut om prosessen så vidt har kommet i gang?

For å få lov til å starte den formelle prosessen med utarbeidelsen av en ny plan for området krever kommunene at man har et planforslag hvor bygg, gater og byrom er tegnet inn på kart. Utkastene til plan som ble fremlagt tidlige er derfor å anse som en visjon for området, altså et utgangspunkt for den videre prosessen.

Hvor lang tid vil planprosessen ta?

Planprosessen vil i praksis ta minimum to år.

Hvor stort er området?

Ca. 300 mål. Dette er ca. like stort som hele Bjørvika (inkl. Sørenga og Barcode).

Hvor mye skal investeres?

Foreløpig anslag ligger på ca. 15 milliarder kroner.

Blir det mulig å kjøre i Lilleakerbyen?

Lilleakerbyen blir i hovedsak bilfri, men det skal være like enkelt å komme hit med bil. Parkering vil foregå under bakken.

Hvorfor skal så mange bygg rives?

Dagens struktur er stedvis til hinder for en helhetlig byutvikling. Den ble skapt for biler, ikke mennesker. Vi vil lage torg og legge butikkene og serveringen på gateplan. Da må noen bygg vike. Hvor mange er ikke bestemt. Vi er derimot svært bevisste på material- og ressursbruk, og hvordan dette påvirker miljøet. Vi jobber derfor aktivt med et ambisiøst prosjekt for oppsirkulering av bygningsmaterialer.

Ler mer om oppsirkulering her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling

Hvilke konsekvenser har prosjektet for skoletilbudet?

Våre analyser har identifisert at det er behov for en barneskole med flere parallelle klasser. Utdanningsetaten er varslet om planene for boligutvikling og befolkningsvekst i Lilleakerbyen. Boligtallene vil inngå i neste boligbehovsplan som revideres annet hvert år. Vi har utarbeidet og presentert et forslag til løsning for skolesituasjonen og er i dialog med Utdanningsetaten.

Hvorfor er også eiendommer som ligger utenfor Mustad sin tomt med i planforslaget?

I samråd med regulerende myndigheter har vi enkelte steder tatt med tilstøtende eiendommer for å sikre mulighetene for en helhetlig plan. En eventuell omregulering vil ikke påvirke grunneiers råderett over eiendommen.

Jeg er nabo til planområdet Lilleakerbyen. Hvordan får jeg informasjon om prosessen?

Alle naboer vil underrettes om prosessen i henhold til gjeldene retningslinjer i Plan- og bygningsloven. I tillegg vil vi invitere til flere medvirkningsaktiviteter. Oppdatert informasjon om disse aktivitetene finner du her på mustadeiendom.no.

Hvordan tar planen hensyn til Lilleaker sin sjel og historie?

Vi har holdt til på Lilleaker siden 1875, og er svært opptatte av å bevare både historiske bygg og industrielle spor. Vi har for øvrig tett dialog med både Byantikvaren, lokalhistorikere og lokalbefolkningen generelt.

Hvorfor skal dere bygge høyere enn i dag?

Samfunnet vårt ønsker fortetting rundt knutepunkt. Dette handler om å samle folk for å redusere transportbehov – og dermed også miljøbelastninger. Fortetting sikrer også god samfunnsøkonomisk utnyttelse av infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Lysaker er Norges 3. største kollektivknutepunkt, og vil med Fornebubanen bli enda viktigere. Det å bygge i høyden er et viktig virkemiddel for å skape fortetting og det vil også finansiere utviklingen av området, med ulike kollektivtiltak, gater, torg og øvrig tilbud til lokalbefolkningen.

Vil området bli en byggeplass i mange år?

For en mest mulig skånsom byggeprosess, vil vi isolere områdene der det skal bygges og dermed sikre bruken av området kan foregå mest mulig uforstyrret også i byggeperioden.

Vil CC Vest holde stengt?

Nei. CC Vest vil holde åpent mens det nye handelsområdet utvikles.

Når åpner Trehusrekka?

Trehusrekka planlegges nå først gjennomført etter at utbyggingen av Fornebubanen er er gjennomført. Opprinnelige var Trehusrekka planlagt ferdigstilt i 2021, men det har vist seg at byggearbeidene tilknyttet Fornebubanen nå vesentlig vil redusere adkomst og tilgjengelig..