Mustad Eiendom har et særegent langsiktig perspektiv, både tilbake og fremover i tid. Mustad har vært på området i 150 år og har et tilsvarende perspektiv på fremtidig eierskap. Lilleakerbyen skal være et levende byområde for de neste 150 årene. Det betyr at vi ikke har kortsiktig gevinstrealisering som mål, men derimot at vi er fokusert på driftsfase og livsløpskostnader. Vi er opptatt av varighet, både i materialer og arkitektur, og har fokus på fleksibilitet for å kunne klare å håndtere det ukjente i framtida. 

Lilleakerbyen skal utvikles med en varig og åpen kvartalsstruktur og enkeltbygg skal utformes for å møte en stor bredde av fremtidig bruk og behov – også demontering. Arkitektur, materialer og løsninger skal eldes med verdighet og stå seg gjennom ulike trender og tidsepoker. Historiske bygg skal bevares gjennom tilbakeføring og gis ny bruk, og som sentrale fokusobjekter i byens liv og aktivitet. 

Våre areal i Lilleakerbyen er allerede bebygd. Disse byggene består av store ressursbanker som vi i størst mulig grad skal ombruke, både i byggene og i utearealene i Lilleakerbyen. Vi vil bruke utviklingen av Lilleakerbyen til å videreutvikle kunnskap, metoder og løsninger og bidra til en utvikling av bransjen og markedet for ombruk. 

En viktig dimensjon av 150-årsstrategien er å utnytte og implementere nye teknologiske løsninger. Digitalisering er en viktig del av dette, og er sentralt i å tilby kunder, brukere og besøkende sømløse og brukervennlige løsninger.  

Lilleakerbyen skal utvikles på en økonomisk ansvarlig måte, med en gjennomtenkt og bærekraftig økonomisk tilnærming i utbyggingsplan. 

Våre mål:

2.1 Eksisterende materialressurser skal ombrukes, gjenbrukes og tas vare på

2.2 Lilleakerbyen skal bygges med varige, robuste og endringsdyktige bygningsstrukturer og kvartaler

2.3 Lilleakerbyen skal løfte fram den historiske arven i området. Historiske byggverk skal tas vare på, gis liv og ha en fremtidsrettet bruk

2.4 Lilleakerbyen skal utvikles langsiktig og etappevis, på en økonomisk ansvarlig måte

2.5 Livsløpsbetraktninger skal være premissgivende i valg av materialer og løsninger

Bærekraftstrategi 3: Trivsel og livskvalitet

Lilleakerbyen skal være et sted folk ønsker å besøke, arbeide og bo. Gjennom å tilby en bredde i tilbud, møteplasser og opplevelser skal Lilleakerbyen bli nærhetsbyen, der alt du trenger finnes i gangavstand.

Bærekraftstrategi 3