Varsel om støyende arbeider
Mandag 6. mars vil det bli oppstart av pigging i fjell ved innkjøringen til Granfos. Arbeidene vil pågå fra kl 08:00 til 11:00 og 12:00 – 17:00 mandag til fredag. Vi antar at arbeidene vil pågå i ca 3 uker. I løpet av uke 10 vil det også bli oppstart av arbeider langs Vollsveien og langs innkjøringen til Granfos. Dette arbeidet antas å ta ca 4 uker. Det er iverksatt støymåling og støybildet blir målt kontinuerlig. I uke 11 og 12 vil det bli sprenging av grøft parallelt med Vollsveien og Vollsveien 17A. Inn-/utkjøring til Granfos vil bli berørt i denne perioden.

Omlegging av gangvei
Gangveien i Vollsveien blir lagt om i uke 10. Dette gjøres for å øke sikkerheten for gående og syklende i området.

Vollsveien 9 – 11

Vollsveien 9-11 er den sørligste delen av Granfos næringspark, tomten er plassert mellom jernbanen i sør, Vollsveien i vest og Lysakerelva akkurat i det elven gjør en sving østover.  

Vollsveien 9-11 er en del av Lilleakerbyen og skal bidra til å skape attraktive områder å ferdes og oppholde holde seg i. Det nye næringsbygget skal utnytte tomtens høydeforskjell på 9 meter ved å knytte byggets fasader til Vollsveien i vest, Lysaker stasjon i sør og Granfos-området i nord. De nederste etasjene skal være åpne for naboer, forbipasserende og ansatte, dette for å skape et levende bygg også etter arbeidstid. Det blir etablert café og annen næringsvirksomhet, restaurant, konferanse- og møteromssenter samt lokaler som kan leies.  

Forventet ferdigstillelse: 2025/26

Vollsveien 9-11 – tidslinje

Bærekraft

Det er høye bærekraftsambisjoner for det nye bygget. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og har som mål å oppnå BREEAM NOR Outstanding. Prosjektet har stort fokus på reduksjon i klimagassfotavtrykk, verne om elvelandskapet, skape gode arbeidsplasser og oppholdsarealer inne og ute.  

Eksisterende bygg som står på tomten, skal demonteres for ombruk. Dette omfatter alt fra mindre tekniske komponenter til tyngre bærende konstruksjoner.

Arkitektur

Hovedmaterialene i fasaden er tegl og tre, utenom store vinduer og glassfelt for godt utsyn og dagslysforhold. Tegl og tre er sterkt knyttet til de historiske bygningene på Granfos, og virksomheten som Mustad har hatt opp igjennom årene.  

Mustad Eiendom legger gjennomgående vekt på naturlige og massive materialer, som tåler bruk over lang tid. Et bærekraftig bygg må kunne stå seg over tid, noe som oppnås ved å ha fokus på å bygge varig og vakkert. Ordinære byggerier har en planlagt levetid på 50 år, men dette bygget skal ha en levetid på minimum 100 år. Detaljeringen og materialvalgene sikrer vakker patina og konstrueres slik at ombruk muliggjøres. De naturlige materialene støtter opp om fokuset på biofilisk design – innslag av naturkvaliteter som fremmer helse og generell velvære. 

Areal: 19 800 m2 
Etasjer: 8 + 1 underetasje