Varsel om arbeider
Uke 25 og 26 – Spunting langs vei inn til Granfos
Det starter nå opp arbeider med rørspunt langs veien inn til Granfos. Dette arbeidet vil medføre en del støy. Arbeidet er planlagt å skulle pågå i uke 25 og uke 26.
I uke 27 vil det bli satt noe nålespunt (tilsvarende den som ble satt langs Vollsveien). Vi forventer at arbeidet med denne spunten vil støye mindre enn arbeidet med rørspunten. Ekstra støyende arbeider skal utføres mellom kl 08:00 og 17:00, i tråd med støytillatelsen fra Bærum kommune.

Uke 27 og 28 – Stenging av Vollsveien
Som følge av oppgradering av kommunal vannledning, vil Vollsveien være stengt for biltrafikk i uke 27 og 28. Stengingen vil være mellom innkjøringen til Granfos og krysset Vollsveien/Marstranderveien(mellom nr. 12 og 14). Avsperring gjøres gjeldende fra 03.07 kl. 05.00 til 17.07 kl. 05.00. Stengingen vil påvirke avvikling av Ruters trafikk. Arbeidene vil ikke medføre bortfall av vannforsyning til omkringliggende bebyggelse.

Varsel om støyende arbeider
29.03.23 – Spunting langs Vollsveien
I uken etter påske vil det bli oppstart av spuntarbeider langs Vollsveien. Arbeidene med spunting er planlagt utført mellom kl 08:00 og 17:00, mandag til fredag og vil pågå i ca 5 til 6 uker. Det er i utgangspunktet ikke planlagt med noen arbeider ut over tiden 07:00 til 20:00, mandag til fredag.    

29.03.23 – Stenging av et felt i Vollsveien
Det blir stengt et felt i Vollsveien, fra broen og opp til innkjøringen til Mastranderveien. I tidsrommet mellom ca 07:00 og 17:00 mandag til fredag blir det manuell dirigering og ellers lysregulert. Årsaken til at et felt må stenges er at det i forbindelse med omlegging av kommunale vannledninger må graves i og ved veien. Dette arbeidet vil foregå frem til sommeren 2023.

Vakttelefon for prosjektet: 90 81 8587

Vollsveien 9 – 11

Vollsveien 9-11 er den sørligste delen av Granfos næringspark, tomten er plassert mellom jernbanen i sør, Vollsveien i vest og Lysakerelva akkurat i det elven gjør en sving østover.  

Vollsveien 9-11 er en del av Lilleakerbyen og skal bidra til å skape attraktive områder å ferdes og oppholde holde seg i. Det nye næringsbygget skal utnytte tomtens høydeforskjell på 9 meter ved å knytte byggets fasader til Vollsveien i vest, Lysaker stasjon i sør og Granfos-området i nord. De nederste etasjene skal være åpne for naboer, forbipasserende og ansatte, dette for å skape et levende bygg også etter arbeidstid. Det blir etablert café og annen næringsvirksomhet, restaurant, konferanse- og møteromssenter samt lokaler som kan leies.  

Forventet ferdigstillelse: 2025/26

Vollsveien 9-11 – tidslinje

Bærekraft

Det er høye bærekraftsambisjoner for det nye bygget. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og har som mål å oppnå BREEAM NOR Outstanding. Prosjektet har stort fokus på reduksjon i klimagassfotavtrykk, verne om elvelandskapet, skape gode arbeidsplasser og oppholdsarealer inne og ute.  

Eksisterende bygg som står på tomten, skal demonteres for ombruk. Dette omfatter alt fra mindre tekniske komponenter til tyngre bærende konstruksjoner.

Arkitektur

Hovedmaterialene i fasaden er tegl og tre, utenom store vinduer og glassfelt for godt utsyn og dagslysforhold. Tegl og tre er sterkt knyttet til de historiske bygningene på Granfos, og virksomheten som Mustad har hatt opp igjennom årene.  

Mustad Eiendom legger gjennomgående vekt på naturlige og massive materialer, som tåler bruk over lang tid. Et bærekraftig bygg må kunne stå seg over tid, noe som oppnås ved å ha fokus på å bygge varig og vakkert. Ordinære byggerier har en planlagt levetid på 50 år, men dette bygget skal ha en levetid på minimum 100 år. Detaljeringen og materialvalgene sikrer vakker patina og konstrueres slik at ombruk muliggjøres. De naturlige materialene støtter opp om fokuset på biofilisk design – innslag av naturkvaliteter som fremmer helse og generell velvære. 

Areal: 19 800 m2 
Etasjer: 8 + 1 underetasje 

Byggekamera som oppdateres hvert 10. min:
Link til byggekamera Vollsveien 9-11