Natur og grøntareal i Lilleakerbyen

Lysakerelva renner igjennom Lilleakerbyen og er et naturområde med rikt dyre- og planteliv. Dette vil vi bevare og styrke. Byutviklingen skal ta hensyn til sårbare kantsoner og styrke vilkårene for områdets artsmangfold, og samtidig etablere nye natur- og grøntareal som er tilgjengelig for folk i området. 

11.600 nye m2 grøntareal tilføres i Lilleaker sentrum, primært gjennom at bygg som nå ligger innenfor 20-metersbeltet fjernes og asfalterte områder blir erstattet av grøntareal. (BILDE). Bygatene skal ha et rikt innslag av trær og biomangfold, der det primært skal benyttes planter og vekster som naturlig hører hjemme i området. Gjennom å velge stedegne arter bidrar vi til å styrke det eksisterende biologiske mangfoldet og vi skaper korridorer for pollinerende insekter i området. Det er utviklet en planteveileder for Lilleakerbyen som vil ligge til grunn for valg av planter.

Det vil etableres nye parkområder langs elva, tilrettelagt for en rekke aktiviteter. Her kan du legge til med kajakk, leke i gapahuken på øya ved Fåbrofossen, klatre i trær, trene eller gå tur. Områdene vil bli tilrettelagt for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. 

Lilleaker planteskole
I samarbeid med biologer, arborister og landskapsarkitekter etablerte vi våren 2022 Lilleaker planteskole. Tresortene og sammensetningene av disse er nøye utvalgt for å styrke det biologiske mangfoldet. Vi har plukket frø og stiklinger fra kantsonen langs Lysakerelva og disse skal vokse seg store og robuste i planteskolen. Slik får vi ikke bare de riktige tresortene, men også trær med gener som har tilpasset seg det lokale klimaet gjennom århundrer.
Les mer om Lilleaker Planteskole