Boliger i Lilleakerbyen

Ulike boliger til ulike mennesker
Lilleakerbyen skal tilby boliger av ulik størrelse, både større familieleiligheter og mindre boliger tilpasset førstegangskjøper – og alt midt imellom. Variasjon er viktig for å sikre at Lilleakerbyen får en mangfoldig beboergruppe, og bli et sted mange kaller «hjemme». Boligene skal preges av høy kvalitet, med varige materialer, gode romløsninger og rause uteareal.  

Boliger nær knutepunktet Lysaker
Lysaker er i dag ett av Norges mest trafikkerte knutepunkt med høyfrekvente avganger både med tog og buss. Det tar bare 9 minutter med tog både til Oslo S og til Sandvika. Med etableringen av Fornebubanen får Lysaker en enda mer sentral posisjon. Det betyr at alle som bor i Lilleakerbyen vil kunne reise raskt og effektivt med det unike kollektivtilbudet. 

Boligutvikling i tråd med regionale og lokale planer
Området ved Lysaker er pekt på som et område med et stort potensial for både å utvikle gode boliger. Boligpotensialet er fremhevet både i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) og i Oslo og Bærums kommuneplaner. Til grunn for planene for Lilleakerbyen ligger også Veiledende plan for offentlige rom for Lysakerbyen, vedtatt av Oslo bystyre og Bærum kommunestyre i 2019.

Osloregionen vokser, og det fører til økt press på arealer og skaper økt transportbehov. Å bygge helhetlige byområder, med en god miks av både boliger, arbeidsplasser og service-, handels- og kulturtilbud, rett ved et høytrafikkert knutepunkt er en god strategi for å håndtere denne situasjonen. Det gir mange et effektivt transporttilbud med lavt klimagassutslipp, og det reduserer transportbelastningen i byen.