Barnehage og skoler

Skoleløsning i nærområdet/bydel Ullern
Det er en kommunal oppgave å sikre sosial infrastruktur som skole. Kommunens undersøkelser viser at det på sikt vil være behov for større grunnskolekapasitet i bydel Ullern i Oslo. 

Oslobygg har fremmet et alternativt planforslag til Mustad Eiendoms planforslag. Her foreslår de en barneskole med fire klasser per trinn på en av Mustad Eiendoms tomter, der kjøpesenteret CC Vest ligger i dag. 

Dette er ett av planalternativene også Mustad Eiendom har utredet. Gjennom disse utredningene har vi funnet at dette ikke er en tomt som er godt egnet som skoletomt. De viktigste årsakene til dette er: 

 1. Å bygge skole på CC Vest-tomta bryter med det som er ønsket arealbruk ved Norges 3. største knutepunkt. 
  I 2019 vedtok Oslo bystyre og Bærum kommunestyre veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysakerbyen. VPOR er svært tydelig på hvilke funksjoner som er ønsket på arealene rett ved knutepunktet. Det er funksjoner som sørger for at transportkapasiteten i knutepunktet Lysaker utnyttes i størst mulig grad; arbeidsplasser, variert tjenestetilbud og boliger. Skole er ikke et formål som utnytter transportkapasiteten. Vi mener vår plan med bolig, kontor, service-, handels- og kulturtilbud tett på knutepunktet svarer best ut intensjonen i VPOR.
 1. Reduserer antall boliger i Lilleakerbyen. 
  Det er et stort behov for boliger i Oslo-regionen, og spesielt nær et prioritert knutepunkt som Lysaker. Dersom det bygges skole på CC Vest-tomta, vil det redusere antall boliger i Lilleakerbyen med nærmere 30 %, dvs 600 boliger. Reduseres antall boliger, vil også antall elever som bor i Lilleakerbyen bli redusert. Det vil også antall mennesker som kan bo i «nærhetsbyen» Lilleakerbyen, som vil kunne ha gangstand til alt de trenger i det daglige. 
 1. Det er et svært kostbart alternativ
  CC Vest er i dag Norges mest lønnsomme kjøpesenter. Det betyr at verdien av tomta, som regnes ut fra dagens bruk/omsetning, har en høy verdi. Tomta har dessuten en svært god beliggenhet som boligtomt, som ytterligere vil kunne øke verdien på tomta. Det vil dermed bli en svært kostbar skole, om den skal bygges akkurat på denne tomta. 
 1. Beliggenhet
  Selv om beliggenheten ved Lysaker og ved elva er svært god for kontor, handel og nye boliger, så vil en skole her gi lang skolevei for mange som vil sogne til skolen. Den vil da bli liggende på kommunegrensa, noe som er en lite hensiktsmessig plassering av en skole. 
 1. Tidsaspektet
  Lilleakerbyen skal utvikles etappevis, der siste etappe er å bygge på CC Vest-tomta. En eventuell skole på denne tomta vil ikke kunne bygges før ca år 2040. 

Mustad Eiendom anser skole som et tema som angår oss, blant annet fordi vårt prosjekt vil føre til ca 20 elever pr. skoletrinn. Vi vet også at dette er et tema som opptar folk som bor i nærområdet. Vi fikk derfor Kristin Jarmund arkitekter om å se på en helhetlig løsning for skole i Ullern bydel, for å belyse alternativer som finnes. Der våre egne tomter også er med i løsningen.